តើអ្វីជាការលើកលែងទោស?

Comment (s) / 24-Sep-2015ធុរៈកិច្ច


១. មនុស្ស​ទន់​ខ្សោយ​មិន​អាច​លើក​លែង​ទោស​ឱ្យគេ​ឡើយ​។ ការលើក​លែង​ទោស​គឺជាការ​លះ​បង់​របស់​អ្នក​ខ្លាំង។​


“The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.” Mahamata Ghandi២. កំហុស​គឺជារឿង​របស់​មនុស្ស​ ការលើក​លែង​ទោស​គឺជារឿង​របស់​ព្រះអាទិទេព។ 

 ​

 “To err is human, to forgive, divine.”  Alexander Pope


៣. ការ​លើក​លែង​ទោសដ៏​ពិតប្រាកដ​កើតឡើង​បាន ​លុះត្រា​តែអ្នក​អាច​និយាយថា​ អរគុណ​សម្រាប់​បទពិសោធន៍​មួយនេះ ។​ 


 “True forgiveness is when you can say, “Thank you for that experience.” ” Oprah Winfrey


៤. កំហុស​ឆ្គងនឹង​ក្លាយទៅ​ជារឿង​អត់ប្រយោជន៍ ​បើសិន​ជាអ្នក​មិន​បាន​ចងចាំវា។  ​


“To be wronged is nothing, unless you continue to remember it.” Confucius


៥. ការលើក​លែង​ទោស​ប្រាប់​អ្នកថា​ អ្នក​ត្រូវ​បានផ្ដល់​ឱកាស​ដើម្បី​ចាប់​ផ្ដើម​ជាថ្មី។ ​


“Forgiveness says you are given another chance to make a new beginning.” Desmond Tutu​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related News

Comment..